Skip to content

Kobo Stylus 2 讓您在電子書和 PDF 檔案上標記時更加流暢、舒適。使用直覺式螢光筆按鈕標示重點,並用 Kobo Stylus 2 背面的橡皮擦擦去錯誤。在 Kobo Libra Colour 上,用您選擇的顏色寫下筆記並畫重點。可透過 USB-C 充電孔輕鬆為觸控筆充電。包含 2 個備用的 Kobo Stylus 2 替換筆尖。

Kobo Stylus 2 與 Kobo Libra Colour、Kobo Sage、Kobo Elipsa 和 Kobo Elipsa 2E 相容。